Disclaimer

nederlands

Studeren.com is niet aansprakelijk voor de content van derden. Geen enkele tekst, afbeelding, animatie of andere onderdelen van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Studeren.com. Toestemming voor reproductie van onderdelen van de website kan worden gevraagd via email. Het copyright blijft eigendom van Studeren.com

Copyright © Studeren.com, 2012. Alle rechten voorbehouden.

engels

Studeren.com is not liable for the content of third parties. No text, picture, animation or other elements of this website may be reproduced in any form without written permission of Studeren.com. Permission for reproduction of elements of the website can be asked by e-mail. Copyright remains the property of Studeren.com.

Copyright © Studeren.com, 2012. All rights reserved.In deze disclaimer worden onderstaande begrippen alsvolgt gebruikt:

 

\"Uitgever\": de uitgever van de websites Studeren.com

\"Websites\": de websites Studeren.com e.a. en iedere andere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar onderstaande disclaimer opneemt met het doel deze disclaimer daarop te laten doen gelden.

\"Inhoud\": informatie van de webpagina\'s, waaronde de afbeeldingen, teksten, selecties, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere informatie beschikbaar gesteld op de webpagina\'s ;

\"Gebruik\": het door de gebruiker publiceren, uploaden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, opstellen, verzenden, kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van aangeboden diensten en formulieren gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;

\"Gebruiker\":  de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vertegenwoordigd, die de webpagina gebruikt;

\"Schade\": directe of indirecte schade van enigerlei aard, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

De uitgever van de websites Studeren.com e.a. tracht optimale zorg en aandacht te besteden aan de samenstelling en actualiteit van de websites Studeren.com e.a., echter het is mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de gegevensverwerking of informatieverstrekking kunnen niet altijd voorkomen worden.

De informatie op de websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de websites worden ontleend. de op de websites verstrekte informatie dienen niet te worden beschouwd als deskundig advies.

De uitgever sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen dan wel technische storingen. De uitgever is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de websites verkregen is. Daarnaast is de uitgever niet aansprakelijk voor foutief of onvolledig gepubliceerde content.

De uitgever kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De uitgever biedt de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en gebruikers alsmede de internetgemeenschap, met name gericht op het verstrekken van en zoeken naar informatie voor particuliere doeleinden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud die vanuit de webpagina wordt verzonden.

De informatie op de websites worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze aanvullingen en/of wijzigingen. Tevens behoudt de uitgever zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de websites te weigeren en/of bepaalde diensten die op de websites worden aangeboden te ontzeggen. De uitgever kan hiertoe de toegang tot de websites monitoren.

De auteursrechten van de websites en informatie op de websites komen respectievelijk toe aan de uitgever en de makers. Ongeoorloofd gebruik, verveelvoudiging en openbaarmaking van deze informatie leidt tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de uitgever en is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Door de websites te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.


Online Coach nodig? · Search · Top Colleges · Blog · Disclaimer · Over Studeren.com · FAQ · Webmasters · Log in · Add college

© 2021 Studeren.com - Powered by OPH